به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد و با حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر کشاورز حداد به مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده منصوب شدند.