عنوان :

بررسی تاثیرات الگوهای شناختی برقابلیت‌های تکنولوژیک بنگاه‌ها در صنعت داروسازی

ارائه دهنده:

روح‌اله حمیدی مطلق

استاد راهنما:

دکتر عیسائی

ناظر تحصیلات تکمیلی:

دکترکرمی

استاد مشاور:

دکتر کرمانشاه

استاد ممتحن داخلی:

دکتر مشایخی

دکتر سوزن‌چی

استاد ممتحن خارجی:

دکترروح‌الامینی

دکتر طباطبائیان

زمان:

دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷       ساعت ۱۴

مکان:

اتاق کنفرانس طبقه سوم

چکیده رساله دکتری:

توسعه و تولید زیست داروها در ایران یکی از نمونه‌های موفق سوق دادن علم و فناوری به سمت نوآوری و خلق ارزش اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. این پژوهش به بررسی ساز و کارهای نهادی شکل‌گیری شرکت‌های علم محور زیست _ داروسازی با سطح فناوری بالا در ایران از بطن صنعت با سطح پایین و متوسط فناوری داروسازی پرداخته است و بازه مطالعه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۵ را پوشش داده است. مبتنی بر چارچوب نظری “عاملیت محصور” که به صورت متوازن به بررسی اثر عاملین و ساختارها بر تحولات نهادی می‌پردازد، دو برساخت “کارآفرینی نهادی” و “منطق نهادی” به ترتیب برای عملیاتی‌سازی مفهوم عاملیت و ساختار استفاده شد. کارآفرینی نهادی به بررسی نقش و قدرت کنشگران در ایجاد و تغییر در نهادها می‌پردازد و منطق نهادی به بررسی نمادهای اجتماعی _ سیاسی می‌پردازد که مسیرهای محدودی را برای اعمال قدرت و عمل کنشگران فراهم می‌کند. در بررسی کارآفرینی نهادی، مجموعه‌ای از کنشگران از بخش‌های خصوصی و دولتی و دانشگاهی که به صورت متوالی جایگاه‌های متفاوتی در هر سه بخش برگزیده‌اند شناسایی شدند که این پدیده تحت عنوان گردش بین نهادی نامگذاری شد و بررسی‌ها نشان داد که این ساز و کار تاثیر زیادی بر گردش دانش نهادی میان ایشان و ایجاد یک فهم نهادی مشترک داشته است. در بخش دوم در بررسی منطق‌های نهادی نشان داده شد که منطق نهادی “دولت تامین کننده”، “خودکفایی و استقلال”، منطق‌های پایداری بوده‌اند که در طول دوره مطالعه دوام خود را حفظ کرده‌اند و بر عملکرد کارآفرینان نهادی تاثیر گذار بوده‌اند. منطق‌های نهادی “دولت تولیدکننده” از ابتدای دوره مطالعه تاثیرگذاری زیادی داشته است که از سال ۱۳۸۰ با منطق رقیب خصوصی‌سازی رقابت می‌کند و در نهایت منطق علم و فناوری پیشران رشد کشور نیز منطق اخیری است که تاثیرات فراوانی بر شکل‌گیری صنعت مدرن داروسازی داشته است