هیات رئیسه

رئیس دانشکده

دکتر نیلی

دکتر مسعود نیلی

 ۶۶۱۶۵۸۵۰

 m.nili [at] sharif.edu

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر سید بابک علوی

۶۶۱۶۵۸۸۳

sbalavi [at] sharif.edu

معاون پژوهشی و امور بین الملل

دکتر علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده

۶۶۱۶۵۸۶۸

madanizadeh[at]sharif.edu

معاون آموزش های آزاد و ارتباط با صنعت

دکتر محمد تقی عیسائی

۶۶۱۶۵۸۵۱

isaai [at] sharif.edu

مدیر گروه اقتصاد

دکتر وصال

دکتر محمد وصال

 ۶۶۱۶۵۸۶۲

 m.vesal [at] sharif.edu

مدیر امور دانشجوئی و فرهنگی

دکتر شیوا زمانی

۶۶۱۶۵۸۶۵

zamani [at] sharif.edu

مدیر گروه مدیریت

دکتر مسعود طالبیان

 ۶۶۱۶۵۸۵۶

 masoudtalebian [at] sharif.edu