هیات رئیسه

رئیس دانشکده

دکتر نیلی

دکتر مسعود نیلی

 ۶۶۱۶۵۸۵۰

 m.nili [at] sharif.edu

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر سید بابک علوی

 ۶۶۱۶۵۸۵۰

sbalavi [at] sharif.edu

معاون پژوهشی و امور بین الملل

دکتر کشاورز

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

 ۶۶۱۶۵۸۶۲

 g.k.haddad [at] sharif.edu

معاون آموزش های آزاد و ارتباط با صنعت

دکتر مهدی کیامهر

 ۶۶۱۶۵۸۵۶

 kiamehr [at] sharif.edu

مدیر گروه اقتصاد

دکتر وصال

دکتر محمد وصال

 ۶۶۱۶۵۸۶۲

 m.vesal [at] sharif.edu

مدیر امور دانشجوئی و فرهنگی

دکتر زمانی

دکتر شیوا زمانی

 ۶۶۱۶۵۸۶۲

zamani [at] sharif.edu

مدیر گروه مدیریت

دکتر مسعود طالبیان

 ۶۶۱۶۵۸۵۶

 masoudtalebian [at] sharif.edu